Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

A growatt.hu honlapot (a továbbiakban: honlap) Pécsi Törvényszék Cégbíróságán Cg.: 02-09-079435 cégjegyzékszámon nyilvántartott EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhely:7630 Pécs, Koksz utca 127.; a továbbiakban: adatkezelő) üzemelteti.

Adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozat száma: NAIH-70124.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: inftv.) 5. § (1) bekezdés a, alpontja szerint az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja az, hogy a természetes személy érintettek részére a regisztrációt követően igényelt hírleveleket az adatkezelő meg tudja küldeni továbbá a regisztrált érintettek részére kereskedelmi ajánlatokat tudjon tenni, valamint a honlapon üzemelő blogban történő véleménycserében az érintett részt tudjon venni. Az adatkezelő a személyes adatokat az ezekhez a tevékenységeknek a lefolytatáshoz, szükséges körben és időtartamig kezeli. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelő, az inftv. előírásait maradéktalanul betartva kezeli az érintettek személyes adatait Ebben a körben személyes adat az érintett neve, telefonszáma lakcíme e-mail-címe. A honlap regisztráció és személyes adatok megadása nélkül is látogatható. A regisztráció során szükséges a személyes adatok megadása (név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím) Ezek megadása a regisztrációhoz kötelező. A megadott információk tartalmát minden esetben az érintett határozza meg, ezek tartalmáért az érintett felel. Az adatkezelő ezen személyes adatok valóságtartalmát illetően minden felelősséget kizár.

A megadott adatokat bejelentkezést követően az érintett bármikor megváltoztathatja

A regisztráció során az érintettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a személyes adatainak fenti célból történő kezeléshez önkéntesen hozzájárul és arról, hogy az adatkezelési tájékoztatót elfogadja és azt megértette és tudomásul veszi.

Az érintett jogosult az ügyfélszolgálat elérhetőségein keresztül információt kérni személyes adatai kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, törlését és zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az adatot adatátvevőként kezeli, vagy ha az érintett felvilágosításhoz fűződő jogait törvény korlátozza. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes az érintett azt kéri, az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintettet a bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet, vagy a Hatósághoz fordulhat.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás céljára történik.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a döntésre rendelkezésre álló határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

A honlapon lehetőség van hírlevélre történő önkéntes feliratkozásra. A feliratkozással az érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a feliratkozáskor megadott személyes adatait az adatkezelő kereskedelmi és marketing célok érdekében a hozzájárulás visszavonásáig kezelheti. Az adatkezelő az ilyen módon és cél érdekében kezelt személyes adatokat harmadik személy számára nem adhatja át. Ez alól kivételt képezhetnek azok – az általános hírlevéltől külön kezelt – feliratkozások, esetleges nyereményjátékok, amikor a nyereményt felajánló partnerek részére az adatok átadásra kerülnek. Erről minden esetben az adott nyereményjáték szabályzata és különálló adatkezelési nyilatkozata rendelkezik. A hírlevelekről az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelek alján található leiratkozás hivatkozásra kattintva vagy ügyfélszolgálatunknak küldött e-mail üzenet formájában. A személyes adatokat a kérést követő 24 órán belül töröljük a hírlevél adatbázisból.

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülhetnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.).

Cookie

A ‘cookie’ (vagy magyarul ‘süti’) egy olyan adatcsomag, amelyet a honlap szervere az Ön böngészőprogramjában, a merevlemezen tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak az, amely a cookie-t elhelyezte.

Annak érdekében, hogy személyre szabottabb szolgáltatásokat biztosíthassunk, és interaktív

szolgáltatásaink igénybevétele esetén megfelelően kezelhessük a biztonsági és adatvédelmi kockázatot, alkalmanként ‘cookie’-kat használhatunk.

A cookie-t olyan adminisztratív célokra használjuk fel, mint például jelszó tárolására, hogy

regisztrációt követően honlapunk meglátogatásakor ne kelljen Önnek azt minden alkalommal újra beírnia, vagy az Ön beállításainak rögzítésére az egyes adatok tekintetében.

Bár a cookie rendszerint csak egy látogatás tartamáig él, egyes cookie-k a számítógép memóriájában egy cookie-fájlban tárolódnak, mások lejárnak vagy törlődnek. Minden cookie rendelkezik lejárati határidővel. A cookie egy adott böngészőben, egy adott számítógépen kerül elhelyezésre, így ha a felhasználó egy másik számítógépről dolgozik, ott a cookie nem lesz megtalálható. A cookie-kat nem lehet arra felhasználni, hogy valaki adatokat olvasson le az Ön merevlemezéről, megszerezze e-mail címét vagy személyes jellegű adatait. Magánjellegű információ csak úgy kerülhet egy cookie-állományba, ha Ön személyesen átadja az információt egy webszervernek. Idegen szerverek nem olvashatják el és nem lophatják el egy olyan cookie tartalmát, amelyet Ön korábban elfogadott.

Egyik cookie sem tartalmaz olyan adatokat, amelyek lehetővé tennék bárki számára, hogy annak segítségével Önt telefonon, e-mailen vagy hagyományos postán keresztül elérje. Internetes böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a program tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezésekor vagy, hogy teljes mértékben megakadályozza a cookie-k elhelyezését.  Cookie-k elhelyezésével vagy használatával nem lehet számítógépes vírusokat továbbítani. Ha Ön látogatóként le szeretné tiltani a cookie-k elfogadását, ezt is beállíthatja.