emasz_kek

Általános tájékoztatás a háztartási méretű kiserőművek

kisfeszültségű közcélú hálózatra történő csatlakoztatásáról

A 2008. január elsején hatályba lépett villamos energiáról szóló LXXXVI. törvény (a továbbiakban:VET) új helyzetet teremtett a termelő berendezések terén, bevezetve a háztartási méretű kiserőmű fogalmát (HMKE). A HMKE, mint termelő berendezés alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a háztartás villamosenergia-szükségletét a felhasználó (különösen a lakossági fogyasztó) helyben állítsa elő.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. által 2004-ben bevezetett eljárásra építkezve kialakította a HMKE szabályozásának alapjait és főbb kereteit. A jelenlegi szabályozás szerint HMKE-nek minősül az a villamosenergia-termelő berendezés, amely kisfeszültségű hálózatra csatlakozik, valamint a csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t.

 

HMKE létesítése engedélyköteles (de nem termelői engedélyhez kötött) tevékenység minden olyan esetben, amikor a kiserőmű hálózatra csatlakozik és a hálózattal párhuzamos üzemben működik/működhet. Abban az esetben, ha a HMKE nem csatlakozik a közcélú hálózatra, akkor a létesítést csak bejelenteni szükséges.

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a HMKE-re vonatkozó feltételeket tartalmazó jelen leírásunkat, valamint igénybejelentőnket és egyéb sablonjainkat megtalálja honlapunk (http://halozat.emasz.hu/eromuvi-informáciok) vonatkozó oldalain.

 

Főbb műszaki feltételek:

Az első legfontosabb feltétel, hogy az adott felhasználási helyen a rendelkezésre álló teljesítmény hálózathasználati, hálózati csatlakozási szerződéssel vagy korábbi közüzemi szerződéssel igazolható módon elérje, vagy meghaladja a telepíteni szándékozott HMKE névleges teljesítményét. Amennyiben

ezen feltétel nem teljesül, akkor először teljesítménybővítésre van szükség a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 76/2011 (XII. 21.) NFM rendelet alapján.

 

Egyfázisú termelő berendezés általában 2,5 kVA-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű hálózatra, 5 kVA egységteljesítmény felett csak 3 fázisú csatlakoztatás megengedett. Amennyiben a felhasználó egyfázisú ellátással rendelkezik, akkor több egyfázisú termelőegység is csatlakoztatható, de ezek össz névleges teljesítménye NEM haladhatja meg az 5 KVA-t. A 2,5 és 5 kVA névleges egységteljesítményű termelő berendezések egyfázisú csatlakoztatását az Elosztói engedélyes saját hatáskörében a hálózati viszonyok és paraméterek figyelembevételével bírálja el.

 

Többfázisú csatlakoztatás esetén törekedni kell a termelő berendezések szimetrikus elosztására, a fázisok közötti aszimmetria maximum 5 kVA lehet.

 

A termelő berendezést Társaságunknak a hálózati hatások, visszahatások szempontjából kell vizsgálnia, ezért hálózatunkra csak a 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendeletben írtaknak megfelelő (pl.:Európai Unióban lévő székhelyű független minősítő intézet által kiállított minősítéssel rendelkező)berendezést lehet csatlakoztatni. Ezen minősítést a gyártónak vagy a forgalmazónak kell beszereznie, és bemutatnia. Inverteres csatlakoztatás esetén elég az invertert minősíttetni, amennyiben az minden egyéb hálózati funkciót is kiszolgál (védelem, leválasztás).

 

Az inverterek elosztói engedélyesek hálózatán történő alkalmazásához a berendezésnek meg kell felelnie a következő szabványoknak:

MSZ-EN 62109-1

MSZ-EN 61727

MSZ-EN 61000-6

IEC 62116

(Az MSZ-EN szabványok változatlan átvételei az adott számú IEC és EN szabványoknak)

 

Ha a minősítés nem a fenti nemzetközi szabványok szerint történt, a minősítést kiadónak vagy más minősítő intézetnek nyilatkoznia kell arról, hogy az adott minősítés a kiváltani kívánt szabvánnyal legalább azonos műszaki feltételt támaszt.

 

A termelő berendezéssel kapcsolatos lényeges műszaki előírások általánosságban a következők:

 • A villamos energia visszatáplálására alkalmas berendezés legyen ellátva olyan védelemmel,amely a közcélú kisfeszültségű hálózat irányából a hálózati feszültség kimaradása esetén az automatikus és galvanikus leválasztást 200 ms-on belül automatikusan biztosítja. A közcélú hálózatra való visszakapcsolásra csak a hálózati feszültség tartós visszatérését követően min. 5 perc múlva kerülhet sor.
 • Az energiatermelő berendezést rövidzárlati, túlterhelési, földzárlati és érintésvédelmen túlfeszültség és frekvencia csökkenési és emelkedési védelemmel, valamint túlfeszültség és szigetüzem elleni védelemmel kell ellátni.
 • A hálózati visszahatások tekintetében az MSZ-EN 50160 előírásai az irányadóak. A hálózatba visszatáplált áram lehetséges maximális felharmonikus tartalma: THDi < 5 %
 • A berendezésnek a felhasználói hálózatra fixen beépített eszközökön keresztül kell csatlakoznia, alapértelmezetten a fogyasztói főelosztóba.

 

Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy az üzembe helyezés után kontrollméréseket

végezzen a hálózati visszahatások mértéke tekintetében.

 

Elszámolási mérés:

Az elszámolási mérésre vonatkozóan HMKE esetén kétirányú mérés kerül kialakításra. Az elszámolási mérőkészüléket háztartási méretű kiserőmű létesítése esetén Társaságunk biztosítja és szereli, 3×16 A rendelkezésre álló teljesítményig az Elosztói Engedélyes, e teljesítmény felett a Felhasználó költségviselése mellett. Jelenleg a mérő és a mérőcsere költsége 61.000,- Ft + ÁFA egyösszegű költséggel kalkulálható, amely csak tájékoztató becsült összeg.

 

Az elszámolási mérést a tulajdoni határ közelében, Társaságunk számára mindig elérhető helyen kell elhelyezni. A mérőhely kialakításával kapcsolatban különleges előírás nincs, mindössze normál szabványos mérőhely megléte szükséges. A HMKE csatlakoztatása esetén a nem vezérelt (nappali 24 órás) fogyasztásmérő berendezés cseréje szükséges.

 

 

A szaldó elszámolással kapcsolatos bővebb tájékoztatást az Önnel szerződésben álló kereskedelmi

engedélyes tud adni.

 

A csatlakozáshoz szükséges eljárás lépései:

Az eljárást pontos igénybejelentéssel kell kezdeni a honlapunkon található igénybejelentő kitöltésével, valamint az abban meghatározott mellékeltek csatolásával (pl.: megbízólevél, helyszínrajz stb.)Ha a felhasználó profilos elszámolású (kisfogyasztó) akkor a kapcsolatot személyesen az Ügyfélszolgálati irodákon, vagy az emasz@emasz.hu e-mail címen; idősoros elszámolású felhasználó (nagyfogyasztó) esetén a hálózathasználati szerződéskötőjén keresztül, vagy a hhsz@emasz.hu e-mail címen tudja felvenni. Az igényt be lehet jelenteni írásban is a 1393 Budapest 62, Pf.: 511 címen.

 

Az ügyfélszolgálati irodák elérhetőségét megtalálják honlapunkon:

http://halozat.emasz.hu/halozatra-csatlakozassal-kapcsolatos-informaciok

 

A megkeresésre elvégzésre kerül a hálózat felvevőképességének vizsgálata, melynek eredményéről az ügyintézőnk műszaki-gazdasági tájékoztatót küld. Ezen tájékoztató alapján az igénybejelentőnek Csatlakozási dokumentációt kell készíttetnie egy kamarai regisztrációval rendelkező tervezővel (mérnök). Az elkészített dokumentációt egy eredeti és két másolati példányban kinyomtatva kell benyújtva jóváhagyásra. Ehhez a dokumentáció mindhárom példányát egy zárt borítékban a központi levélcímünkre 1393 Budapest 62, Pf.: 511 kell eljutatni, címzettként a Hálózat csatlakozási osztály-t kell megadni HMKE megjelöléssel

 

A dokumentáció jóváhagyása esetén lehet a HMKE létesítését megkezdeni, és a szükséges villamos kapcsolatot kiépíteni. A kiépítés végeztével a kivitelező készre jelentésével kell újra felkeresni az ügyfélszolgálatot ill. a hálózathasználati osztályt a szerződések megkötése érdekében. Ennek keretében ha még nem volt a fogyasztónak akkor új, ha már volt akkor a jogszabályokban írtaknak megfelelően egy módosított Hálózatcsatlakozási Szerződés, Hálózathasználati Szerződés, valamint egy Üzemviteli Megállapodás születik. Ezen szerződések megkötésének feltétele a szaldó elszámolású kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatói szerződés meglétének igazolása. A szerződések mindkét fél általi aláírása után kerül szükség esetén megrendelésre a mérőcsere, mely telefonon előre egyeztetett időpontban történik meg. Társaságunk képviselői ennek keretében ellenőrzik az általunk jóváhagyott Csatlakozási dokumentációnak való megfelelőséget, és engedélyezik a bekapcsolást.

 

A HMKE berendezést a kétirányú (ad-vesz) mérő felszereléséig bekapcsolni (üzembe helyezni) TILOS!

 

Ellenkező esetben a felhasználó szerződésszegést követ el, és a mérő felszereléséig megtermelt energiát a későbbiekben semmilyen módon nem áll módunkban elszámolni, és minden, a szakszerűtlen és/vagy engedély nélküli bekapcsolás miatti kártérítési és egyéb felelősség az igénybejelentőt terheli.

 

Csatlakoztatáshoz szükséges lépések felsorolás szerűen (tevékenységért felelős személy):

 • Igénybejelentés (Igénybejelentő)
 • Műszaki-gazdasági tájékoztató (Elosztói engedélyes)
 • Csatlakozási dokumentáció (Igénybejelentő)
 • Jóváhagyás (Elosztói engedélyes)
 • Létesítés, készre jelentés (Igénybejelentő, kivitelező)
 • Kereskedelmi szerződés megkötése ill. módosítása (Kereskedő – Igénybejelentő)
 • Hálózati Csatlakozási Szerződés, Üzemviteli Megállapodás és Hálózathasználati       Szerződésmegkötése (Elosztói engedélyes – Igénybejelentő)
 • Elszámolási mérőkészülék cseréje, ellenőrző mérések (Elosztói Engedélyes).
 • Üzembe helyezés

 

A csatlakozási kérelemnek, igénybejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • kitöltött Igénybejelentő nyomtatvány
 • térképszelvényen feltüntetett csatlakozási hely, helyszínrajz – amennyiben szükséges,
 • a csatlakozási helyen jelenleg szerződött teljesítmény (áramérték),
 • csatlakoztatni kívánt kiserőmű üzemmódja (fogyasztáscsökkentő jellegű beépítés /     közcélúhálózatba betáplálás igénye),
 • az alkalmazott berendezések típusai, névleges paraméterei (Sn, Pn, Un, In, stb.),
 • létesítés célja, primer energiaforrás megnevezése,
 • levelezési cím.

 

A már meglévő, üzemelő kiserőmű esetén minden tervezett változtatásról a Termelőnek, üzemeltetőnek vagy Beruházónak módosítási igénybejelentését szintén a fenti elérhetőségeken keresztül kell eljuttatnia az elosztóhoz (a módosított adatokkal).

 

A Csatlakozási dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • Kitöltött előlap (termelő neve, helyszín, fogyasztási hely azonosító stb.)
 • Tervezői nyilatkozat (aláírva!)
 • Ellátó hálózat leírása (tájékoztató levél alapján)
 • Térképszelvényen jelölt telepítési hely, elhelyezési rajz van.
 • Tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben a beruházó nem azonos a

tulajdonossal)

 • A meglévő mérőhely leírása
 • Telepített rendszer részletes leírása összhangban az egyvonalas sémával
 • Egyvonalas villamos séma a tulajdoni határ és tulajdonosok megjelölésével (az egyvonalas

sémán az erősáramú szimbólumkészletnek megfelelő rajzjeleket kell használni).

 • Védelmi leírás, aktuális beállítási értékek (letölthető sablon táblázat kitöltése)
 • Közüzemi Szerződés vagy Csatlakozási Szerződés másolata
 • Termelői nyilatkozat (letölthető sablon)
 • Forgalmazói nyilatkozat (letölthető sablon)
 • A műszaki gazdasági tájékoztató levél.

 

A hálózati viszonyok változása, illetve a térség hálózatára újabb berendezéscsoportok csatlakoztatása miatt a jövőben szükség lehet fojtótekercs, kompenzáló berendezés, szűrőkör beépítésére a többi Felhasználó megfelelő minőségű ellátása érdekében. Amennyiben ez szükségessé válik, akkor azt a háztartási méretű kiserőmű tulajdonosának a VET értelmében ezeket a berendezéseket a saját költségén kell beépítenie.

 

A magyarországi forgalomba hozatalra vonatkozó jogszabályok és rendeletek, valamint a környezetvédelmi előírások betartása a Forgalmazó felelősségi körébe tartozik. A háztartási méretű kiserőmű létesítésénél a leírt hálózati csatlakozási feltételek mellett be kell tartani a villamosenergia termelő berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó egyéb jogszabályi kötelezettségeket, ill. környezetvédelmi előírásokat is. Ha a telepítendő háztartási méretű kiserőmű, vagy ennek működtetésével összefüggő felhasználói hálózati elemként tervezett berendezés, vagy műszaki megoldás nem a vonatkozó hatályos szabványok előírása szerint kerül tervezésre a tervezőnek összehasonlító elemzéssel be kell mutatnia az engedélyezési tervdokumentációban a társaságcsoport részére az eltérés mibenlétét, annak az alkalmazásra előírt szabványban írtakkal való egyenértékűségét, és indokolnia kell annak szükségszerűségét, vállalnia kell a szabványtól való eltérésből eredő következményeket.

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy Társaságunk, az ÉMÁSZ Hálózati Kft. e témakörben a háztartási méretű

kiserőművek és kiserőművek közcélú hálózatra csatlakoztatásáért felelős. Az energia-elszámolási

kérdésekben nem vagyunk illetékes nyilatkozni, erre vonatkozóan kérjük a villamosenergia-kereskedő

Társaságokhoz fordulni szíveskedjen.

 

Ismételten felhívjuk szíves figyelmét, hogy engedély nélkül villamosenergia-termelő berendezések hálózatra csatlakoztatása TILOS!

 

Az egyéb csatlakozó létesítési, engedélyeztetési, stb. folyamatok, feltételek vonatkozásában állást foglalni nem tudunk.

Keressen minket tervezéshez, vagy töltse le ingyenes útmutatóinkat!